ESCOLA DE VIDA

El context

El context de l’Escola de Vida Les Planes – La Florida

Al Districte IV viuen 46.110 habitants, el que suposa el 17.03% de la població total del municipi de l’Hospitalet. És el districte més dens de la ciutat, amb 57.638 habitants per km², un 266% per sobre de la mitjana municipal i significativament més alta que la ciutat de Barcelona (15.987 hab./km²).

Els moviments migratoris a la ciutat de l’Hospitalet han estat un tret característic al llarg de la seva història. Aquests fluxos migratoris produïts a la fi de segle XIX, a principis i mitjans de segle XX, i a principis de segle XXI, determinen la composició actual del veïnat.

Al Districte IV un 32,55% de les persones són de nacionalitat estrangera. Sovint aquesta població, que ha immigrat per millorar les seves condicions de vida, viu l’acumulació de greus factors de vulnerabilitat, com ara treballs precaris, atur de llarga durada, dificultats per al reconeixement de les seves titulacions, problemes de regularització i d’altres situacions que les col·loquen en risc d’exclusió social i com a candidats per a l’explotació en el nou entorn.

La distribució de població de nacionalitat estrangera per continents a Les Planes procedeix principalment d’Amèrica (47,2%), seguida per Àsia (23,1%), Àfrica (20%) i Europa (9.8%). A La Florida les dades són similars. En primer lloc destaca la població procedent d’Amèrica (55,1%), seguida per Àsia (23,9%), després la població que prové d’Àfrica (12,2%), i finalment, la població procedent de la resta d’Europa (8,7%). Es tracta, per tant, d’un dels districtes amb més diversitat cultural.

Més del 31% de la població de barri de Les Planes i el 30% de La Florida, no disposa de cap titulació. Aquestes dades són superiors a la mitjana de la ciutat (27,35%). En la mateixa línia, al referir-nos al Districte IV més de 31% només compta amb estudis primaris. Cal assenyalar també, que el nombre de  graduats universitaris (5,22% a Les Planes i 5,43%  a La Florida) és menor respecte de la mitjana del municipi (8,23%). 

Altres factors, com són la degradació urbanística, l’alt percentatge d’aturats en el barri, els processos acumulats de vulnerabilitat social, els conflictes entre diferents comunitats culturals, l’absentisme i l’abandonament prematur de l’escolarització, evidencien que Les Planes i La Florida, han viscut un declivi de l’entorn social, econòmic i urbà més respecte a la resta de la ciutat. Representen, en conseqüència, una de les zones de l’Hospitalet amb les concentracions més altes de població vulnerable i en risc d’exclusió social.

Actualment la ciutat disposa de set seus de formació d’adults (CFA), i cap es troba a La Florida. L’any 2015 l’aula de formació d’adults de La Florida va tancar les seves portes i va aglutinar tota l’oferta  educativa a la seu de Sant Ramon al barri de Collblanc. Des de llavors, qualsevol persona interessada a continuar els seus estudis havia de desplaçar-se als barris veïns de Can Serra i Collblanc. 

Des d’aquell moment, veïns i veïnes, entitats i col·lectius van reivindicar l’activació d’un espai de formació a la Florida. Un centre proper, de qualitat i gratuït, que respongués als interessos i a les necessitats formatives del veïnatge.

%

població adulta d’entre 15-65 anys

%

Població migrada

%

Població districte IV sense estudis o estudis incomplets