Formació

Alfabetització inicial
 • Dates (inici i final):18-01-2021 / 25-06-2021
 • Dies en que s'imparteix: Dimarts, Dijous, de 15:00 a 16:30
 • Tutories:Per definir
 • Hores de formació:45
 • Hores no presencials:0
 • Num Sessions (Total:0
 • Atorga certificat 45h:

Descripció

Els objectius comunicatius son els mateixos que els del programa de la Secretaria de Política Lingüística:

 • Relacionar el llenguatge oral amb l’escrit
 • Reconèixer el missatge global de les paraules i frases.
 • Reconèixer estructures comunicatives.
 • Interactuar en situacions quotidianes significatives, aprendre vocabulari relacionat amb aquestes situacions de la vida real, en definitiva fer-se entendre.
 • Reconèixer i reproduir números.
 • Llegir i escriure d’esquerra a dreta.
 • Distingir la lletra lligada, de pal i d’impremta.
 • Omplir una fitxa amb dades personals.

Metodologia

Oralpha. Em triat aquest material didàctic ja que facilita alhora l’aprenentatge oral de la llengua d’acollida, la lectura i l’escriptura.

Continguts

Es presenta el vocabulari  mitjançant estructures gramaticals i paraules clau de l’entorn proper de l’usuari, (la salut, l’escola, la feina, la casa,el barri, els transports, la familia).
Es treballa l’oralitat i la lectoescriptura conjuntament a cada unitat didàctica.
La part dedicada a la llengua oral, també conté informació sobre el coneixement social i cultural, i activitats de comprensió i expressió.
Les activitats dedicades a l’escriptura, es treballen paraules clau, activitats que ajuden la memorització, treball sil.làbic, activitats de pràctica més autonònoma, dictats, i una tasca final per acabar la unitat.

Materials i recursos

Ordinador, tablet o mòbil amb WIFI, classes online a https://meet.jit.si/ (cada alumne/a té la seva clau d’accés).
Material fotocopiat

 

Persones formadores

César Herranz

César Herranz

Educador social especialitzat en ensenyament de llengua estrangera i formació instrumental bàsica, dins de l’àmbit de l’acollida i la immigració. Formador de formadors i co-autor del manual Oralpha 2.