Formació

Cursos de Català CNL
 • Dates (inici i final):18-01-2021 / 24-03-2021
 • Dies en que s'imparteix: Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, de 17:15 a 19:15
 • Tutories:
 • Hores de formació:45
 • Hores no presencials:0
 • Num Sessions (Total:25
 • Atorga certificat 45h:

Descripció

L’objectiu general del curs és fer intervencions bàsiques en converses quotidianes i comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament formals, sobre temes d’interès general. L’aprenent també es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les grafies i començarà a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic.

 

Continguts

 

Expressió oral
 • Saludar, acomiadar-se, presentar-se i respondre un agraïment. 
 • Demanar i dir qui és algú.
 • Interessar-se per algú. 
 • Donar informació personal sobre un mateix o sobre una tercera persona. 
 • Donar informació sobre la família, el lloc de treball i l’habitatge.  
 • Identificar persones. Descriure algú físicament i pel seu caràcter. 
 • Preguntar i dir on viu algú i on és un lloc. Demanar i donar indicacions sobre on és un edifici. 
 • Informar-se sobre horaris i mitjans de transport.
 • Preguntar i dir l’hora. 
 • Parlar d’hàbits gastronòmics. Què es pren normalment i què agrada més. 
 • Demanar i donar informació sobre l’activitat quotidiana i les aficions. 
 • Demanar tanda en una botiga, demanar un producte i informació sobre els articles, demanar el preu i pagar. Fer comandes senzilles. 
 • Expressar sentiments i estats d’ànim. 
 • Demanar informació sobre un curs. 
 • Informar-se i informar sobre horaris de transport i sobre on s’ha d’anar a buscar un determinat mitjà.
Expressió escrita

Omplir formularis i fulls d’inscripció amb les dades personals imprescindibles.

Gramàtica i lèxic
 • Determinants: articles, demostratius i possessius.
 • Pronoms personals tònics, interrogatius, indefinits, numerals, quantitatius i de comparació.
 • Adverbis, conjuncions, preposicions, adjectius, verbs d’accions quotidianes (ser, dir-se, viure, tenir, conèixer, voler, poder, valer) i perífrasis d’obligació. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

Actualment oferim 4 grups de Bàsic I (2 presencials Dll-Dx i Dm-Dj i 2 en línea)