ESCOLA DE VIDA

Model pedagògic

Horitzontalitat

L’aula de classe és l’espai d’ensenyament i aprenentatge mutu entre el o la formadora i l’aprenent. Un espai de diàleg igualitari, un intercanvi de coneixements i d’experiències.

Aprendre a aprendre

Els canvis de vida de les persones obliguen a adaptar-se a noves situacions que generen canvis també en el com s’aprèn.  L’aprenentatge  és actiu i es tracta d’aprendre a aprendre i no només d’aprendre la nova llengua i les seves estructures.

Enfocament comunicatiu

Es basa en desenvolupar i crear continguts formatius connectats amb la vida quotidiana. La realitat i l’entorn són els mitjans educatius que ens ajuden a donar eines perquè puguin desenvolupar-se millor en una societat cada cop més complexa.

 

 

Aprenem a partir del que ja sabem

Al llarg de la vida anem adquirint  i incrementant habilitats i competències. Aquestes conformen l’experiència de la vida, cosa que ens possibilita incorporar nous aprenentatges i coneixements.

Aprenem a qualsevol edat

Es parteix de la base que totes les persones podem aprendre i ensenyar als altres al llarg de totes les etapes de la vida.

Ensenyament formal i no formal

El model educatiu és obert i flexible, però sense perdre de vista el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) en el cas de les llengües. Amb la voluntat d’incorporar altres ensenyaments reglats com l’ESO en un futur.