Formació

Alfabetització avançat
 • Dates (inici i final):21-09-2020 / 25-06-2021
 • Dies en que s'imparteix: Dilluns, Dimecres, de 15:00 a 16:30
 • Tutories:
 • Hores de formació:45
 • Hores no presencials:0
 • Num Sessions (Total:0
 • Atorga certificat 45h:

Descripció

Els objectius comunicatius son els mateixos que els del programa de la Secretaria de Política Lingüística:

 • Relacionar el llenguatge oral amb l’escrit
 • Reconèixer el missatge global de les paraules i frases.
 • Reconèixer estructures comunicatives.
 • Interactuar en situacions quotidianes significatives, aprendre vocabulari relacionat amb aquestes situacions de la vida real, en definitiva fer-se entendre.
 • Reconèixer i reproduir números.
 • Llegir i escriure d’esquerra a dreta.
 • Distingir la lletra lligada, de pal i d’impremta.
 • Omplir una fitxa amb dades personals.

Metodologia

Oralpha. Em triat aquest material didàctic ja que facilita alhora l’aprenentatge oral de la llengua d’acollida, la lectura i l’escriptura.

Continguts

Es presenta el vocabulari  mitjançant estructures gramaticals i paraules clau de l’entorn proper de l’usuari, (la salut, l’escola, la feina, la casa,el barri, els transports, la familia).
Es treballa l’oralitat i la lectoescriptura conjuntament a cada unitat didàctica.
La part dedicada a la llengua oral, també conté informació sobre el coneixement social i cultural, i activitats de comprensió i expressió.
Les activitats dedicades a l’escriptura, es treballen paraules clau, activitats que ajuden la memorització, treball sil.làbic, activitats de pràctica més autonònoma, dictats, i una tasca final per acabar la unitat.

Materials i recursos

Classes presencials.

En cas de confinament: Ordinador, tablet o mòbil amb WIFI, classes online a https://meet.jit.si/ (cada alumne/a té la seva clau d’accés).

Material fotocopiat

 

Persones formadores

Eva Herranz Malo

Eva Herranz Malo

Llicenciada en Hª de l’Art per la UB. Postgrau de formació de professors d’espanyol per a estrangers a l’Internacional House. Mestra d’educació de persones adultes  des de l’any 2015. Coautora del material ORALPHA.

Sessions

Alfabetització Castellà: Sessió 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.